O szkole

29 lat Alternatywnej Szkoły Podstawowej!

ASP została powołana do życia przez grupę cieszyńskich przedsiębiorców w 1990 roku.

Wizją było stworzenie miejsca alternatywnego wobec obowiązującej edukacji systemowej, w którym szczególny nacisk kładzie się na indywidualizację w nauczaniu i wychowaniu, wszechstronne wsparcie dziecka, zaakceptowanie jego poziomu możliwości, niepowtarzalnych cech charakteru, zainteresowań.

Zgodnie z wizją założycielską, w szkole obowiązuje zwiększona liczba godzin języka angielskiego, tj. 4h w tygodniu oraz drugiego języka – niemieckiego – 2h w tygodniu, począwszy od klasy 1. Języka angielskiego uczymy praktycznie – dwa razy do roku przyjeżdżają do nas na 6 tygodni wolontariusze anglojęzyczni z projektu AIESEC, współprowadzą warsztaty językowe, przebywają z dziećmi na świetlicy i w czasie przerw, stymulując je w kierunku praktycznego posługiwania się językiem. Dla naszej szkolnej społeczności jest to czas zawiązywania relacji, budowania poczucia wiary we własne możliwości językowe, otwierania się na nowe kultury i style życia. Efekty edukacyjne są nie do przecenienia!

Priorytetem dla nas, zgodnie z wizją odważnych cieszyniaków z 1990 roku, którzy postanowili „pójść pod prąd” wobec obowiązujących standardów, jest kreowanie przyjaznego klimatu, poczucia bezpieczeństwa, atmosfery wolności z równoczesnym poczuciem odpowiedzialności za siebie oraz otoczenie.

W naszej szkole schronienie znajdują dzieci z różnych środowisk, z różnym, często trudnym doświadczeniem. W ASP odnajdują spokój, zrozumienie, wsparcie i akceptację dla swojej wrażliwości/inności. Fundamentalną zasadą szkoły jest skupienie energii na rozwoju dziecka, niekoniecznie na osiągnięciu jak najwyższych wyników kosztem dziecka.