Odyseja Przyszłości

Odyseja przyszłości

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość projektu: 221 891,25 zł

Dofinansowanie: 188 607,56 zł

Celem głównym projektu jest rozwój 58 uczniów i uczennic (23 K i 35 M) Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach od I do VIII uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz dokształcanie 3 nauczycielek (3K) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowym Programie Wspomagającym w okresie od 1.09.2019 do 31.10.2021.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 58 (23 K, 35 M)

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 3 K

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 20 (K 10, K 10)

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 47 (19K 28 M)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

1. Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciel