Misja szkoły

Dzieciństwo jest niezwykle ważnym, niepowtarzalnym okresem w życiu, podczas którego wraz z rodzicami nauczyciele pomagają dziecku odkrywać siebie i świat we wszystkich jego aspektach, na miarę jego możliwości rozwojowych. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się stale, uczą się żyć w tym świecie tak, aby być w pełni człowiekiem, który rozwija siebie i służy innym.

Wizja szkoły:

  1. Szkoła jest wspólnotą tworzoną przez dzieci, nauczycieli i rodziców.
  2. Szkoła pomaga i wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia poznając jego potencjał i ograniczenia.
  3. Szkoła przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.
  4. Szkoła zapewnia poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej każdego ucznia oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  5. Szkoła, w miarę możliwości, zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i zdrowotną.
  6. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego oraz rozwijanie zainteresowań.
  7. Szkoła uczy i pozwala na wykorzystanie w praktyce technik komputerowych.
  8. Szkoła kształtuje u uczniów postawy samorządowe.
  9. Szkoła stwarza nauczycielom warunki do ich rozwoju zawodowego w połączeniu z podnoszeniem jakości edukacji i wychowania w szkole.
  10. Szkoła dba o swoją promocję.